CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

<p> &lt;p&gt; &amp;lt;div&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;img alt=&amp;quot;&amp;quot; src=&amp;quot;/ckfinder/userfiles/images/Khoa%20QL%20Do%20Thi/0001.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;width: 720px; height: 932px;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;img alt=&amp;quot;&amp;quot; src=&amp;quot;/ckfinder/userfiles/images/Khoa%20QL%20Do%20Thi/0002.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;width: 720px; height: 932px;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;img alt=&amp;quot;&amp;quot; src=&amp;quot;/ckfinder/userfiles/images/Khoa%20QL%20Do%20Thi/0003.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;width: 720px; height: 932px;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

Ngày đăng: 12/03/2018
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn