THỜI KHÓA BIỂU
TKB GDTC khóa 14(Từ ngày27/02/2018 đến 07/05/2018)
Tuần 30(Từ ngày 05/03/2018 đến 09/03/2018)
Tuần 29(Từ ngày 26/02/2018 đến 02/03/2018)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 22,23,24(Từ ngày 29/01/2018)
Tuần 25 (Từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 21 Từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018)
Tuần 24 ( Từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018)
Tuàn 23 ( Từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 19,20 (Từ ngày 08/01/2018 đến 19/01/2018)
Tuần 22(Từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/2018)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 18 (Từ ngày 02/01/2018 đến 05/01/2018)
Tuần 21(Từ ngày 02/01/2018 đến 05/01/2018)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 17(Từ ngày 25/12/2017 đến 29/12/2017)
Tuần 20(Từ ngày 25/12/2017 đến 29/12/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 16(Từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017)
Tuần 19(Từ ngày18/12/2017 đến ngày 22/12/2017)
Thời khóa biểu GDQP-AN: Khối CĐ khóa 14(Từ ngày 18/12/2017 đến 05/01/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 15(Từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017)
Tuần 18 (Từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 14 ( Từ ngày 04/012/2017 đến 08/12/2017)
Tuần 17 (Từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017)
Thời khóa biểu khối 10 -Tuần 13(Từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017)
Tuần 16(Từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 11,12(Từ ngày 13/11/2017 đến 24/11/2017)
Tuần 15(Từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017)
Tuần 14(Từ ngày 13/11/2017 đến 17/11/2017)
Tuần 13 (Từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017)
Thời khóa biểu khối 10-Tuần 9,10 (Từ ngày 30/10/2017 đến 10/11/2017)
Tuần 12 (Từ ngày 30/10/2017 đến 03/11/2017)
Tuần 11(Từ ngày 23/11/2017 đến 27/11/2017)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn