THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 4 - TC K38 TUẦN 8 (từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 4 - TC K39 (từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 4 - TC K40 (từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K19 - TUẦN 2 (Từ 26/9/2022 đến 30/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 4 (Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K19 - TUẦN 1 (Từ 19/9/2022 đến 23/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (TC K38) - TUẦN 3 (từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (TC K39) - TUẦN 3 (từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (TC K40) - TUẦN 3 (từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 3 (Từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (TC K38) - TUẦN 2 (từ ngày 12/9/2022 đến 17/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (TC K39) - TUẦN 2 (từ ngày 12/9/2022 đến 17/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (TC K40) - TUẦN 2 (từ ngày 12/9/2022 đến 17/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 2 (Từ ngày 12/9/2022 đến 17/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 1 - (TC K38 -TUẦN 5) (từ ngày 05/9/2022 đến 10/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (TC K39) - TUẦN 1 (từ ngày 05/9/2022 đến 10/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (TC K40) - TUẦN 1 (từ ngày 05/9/2022 đến 10/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 1 (Từ ngày 05/9/2022 đến 10/9/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC NGHỀ KHÓA 38 - TUẦN 04 TỪ (29/08/2022 ĐẾN 31/08/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC NGHỀ KHÓA 38 - TUẦN 03 TỪ (22/08/2022 ĐẾN 27/08/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC NGHỀ KHÓA 38 - TUẦN 02 TỪ (15/08/2022 ĐẾN 20/08/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC NGHỀ KHÓA 38 - TUẦN 01 TỪ (08/08/2022 ĐẾN 12/08/2022)
Thời khóa biểu ôn thi THPT 2022 ( từ ngày 14/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 34 (Từ ngày 13/6/2022 đến 18/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 37 (Từ 13/6/2022 đến 18/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 36 (Từ ngày 13/6/2022 đến 18/6/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 11 (TC K38) - tuần 44 (từ 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022)
Thời khóa biểu học nghề Khối 10 (TC K39) - tuần 41 (từ 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 33 (Từ ngày 06/6/2022 đến 11/6/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 36 (Từ 06/6/2022 đến 11/6/2022)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn