THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu tuần 4 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 6 (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 6 (Từ ngày 21/9/2020 đến 02/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 4 - Khối 12 (Tuần từ 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 4 - Khối 11 (Tuần từ 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 4 - Khối 10 (Tuần từ 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 5 (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 5 (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 3 - Khối 12 (Tuần từ 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 3 - Khối 11 (Tuần từ 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 3 - Khối 10 (Tuần từ 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020)
Thời khóa biểu tuần 3 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 38 - (Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 4 (Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 4 (Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 2 - Khối 11 (Tuần từ 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 2 - Khối 12 (Tuần từ 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 2 - Khối 10 (Tuần từ 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020)
Thời khóa biểu tuần 2 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)
Thời khóa biểu tuần 1 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 3 (Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 3 (Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 2 (Từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 2 (Từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 1(Từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 1(Từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng- Khối 12 (Tuần từ 27/7/2020 đến ngày 05/8/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng- Khối 12 (Tuần từ 13/7/2020 đến ngày 24/07/2020)
Thời Khóa biểu lớp CĐ CNKTXD-K15(Từ ngày 08/7/2020 đến 14/8/2020)
Thời khóa biểu học bồi dưỡng (Hè 2019 - 2020) Hệ song bằng - Khối 10 (Tuần từ 06/7/2020 đến ngày 17/07/2020)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn