THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 17 - Khối 10 (Từ 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 17 - Khối 11, 12 (Từ 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)
Thời khóa biểu tuần 18-Khối Cao đẳng(Từ ngày 16/12/2019 đến 20/12/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 16 - Khối 11, 12 (Từ 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 16 - Khối 10 (Từ 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019)
Thời khóa biểu tuần 17-Khối Cao đẳng(Từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 15 - Khối 10 (Từ 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 15 - Khối 11, 12 (Từ 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
Thời khóa biểu tuần 16-Khối Cao đẳng(Từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 14 - Khối 11, 12(Từ 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 14 - Khối 10 (Từ 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)
Thời khóa biểu tuần 15-Khối Cao đẳng(Từ ngày 25/11/2019 đến 26/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 13 - Khối 10 (Từ 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 13 - Khối 11,12 (Từ 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
Thời khóa biểu tuần 14 - khối CĐ(Từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 12 - Khối 11,12 (Từ 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 12 - Khối 10 (Từ 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)
Thời khóa biểu tuần 13- Khối CĐ(Từ ngày 11/11/2019 đến 15/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 11 - Khối 10 (Từ 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 11 - Khối 11, 12 (Từ 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019)
Thời khóa biểu tuần 12- Khối CĐ(Từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 10 - Khối 10 (Từ 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 10 - Khối 11, 12 (Từ 28/10/2019 đến ngày 1/11/2019)
Thời khóa biểu tuần 11- Khối CĐ(Từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 9- Khối 11, 12 (Từ 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 9 - Khối 10 (Từ 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)
Thời khóa biểu tuần 10- Khối CĐ(Từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 8 - Khối 10 (Từ 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 8 - Khối 11, 12 (Từ 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
Thời khóa biểu tuần 9- Khối CĐ(Từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn