THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI - THI LẠI NGHỀ KHỐI TC K38 Từ ngày 30/01/2023 đến 04/02/2023
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 22 - TC K38 TUẦN 26 (từ ngày 30/01/2023 đến 04/02/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 22 - TC K39 (từ ngày 30/01/2023 đến 04/02/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 22 - TC K40 (từ ngày 30/01/2023 đến 04/02/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 22 (Từ ngày 30/01/2023 đến 04/02/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 22 (Từ 30/01/2023 đến 04/02/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K19 - TUẦN 20 (Từ 30/01/2023 đến 04/02/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 21 - TC K38 TUẦN 25 (từ ngày 23/01/2023 đến 28/01/2023) - NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 21 - TC K39 (từ ngày 23/01/2023 đến 28/01/2023) - NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 21 - TC K40 (từ ngày 23/01/2023 đến 28/01/2023) - NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 20 - TC K38 TUẦN 24 (từ ngày 16/01/2023 đến 20/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 20 - TC K39 (từ ngày 16/01/2023 đến 20/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 20 - TC K40 (từ ngày 16/01/2023 đến 20/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 20, 21 (Từ ngày 16/01/2023 đến 28/01/2023) - NGHỈ TẾT ÂM LỊCH ( QUÝ MÃO)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 20, 21 (Từ 16/01/2023 đến 28/01/2023) - NGHỈ TẾT ÂM LỊCH (QUÝ MÃO)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K19 - TUẦN 18, 19 (Từ 16/01/2023 đến 28/01/2023) - NGHỈ TẾT ÂM LỊCH (QUÝ MÃO)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 19 - TC K38 TUẦN 23 (từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 19 - TC K39 (từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 19 - TC K40 (từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 19 (Từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 19 (Từ 09/01/2023 đến 13/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 17 (Từ 09/01/2023 đến 13/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 18 - TC K38 TUẦN 22 (từ ngày 02/01/2023 đến 07/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 18 - TC K39 (từ ngày 02/01/2023 đến 07/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 18 - TC K40 (từ ngày 02/01/2023 đến 07/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 18 (Từ 02/01/2023 đến 07/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 16 (Từ 02/01/2023 đến 07/01/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 17 - TC K38 TUẦN 21 (từ ngày 26/12/2022 đến 31/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 17 - TC K39 (từ ngày 26/12/2022 đến 31/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 17 - TC K40 (từ ngày 26/12/2022 đến 31/12/2022)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn