THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 10 (Từ 11/12/2023-15/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 19 (Từ 11/12/2023-15/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 39 TUẦN 19 (Từ 11/12/2023-15/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 13 (Từ 11/12/2023-15/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K19 TUẦN 19 (Từ 11/12/2023-15/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K18 TUẦN 19 (Từ 11/12/2023-15/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 12 (Từ 04/12/2023-08/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K19 TUẦN 18 (Từ 04/12/2023-08/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K18 TUẦN 18 (Từ 04/12/2023-08/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 10 (Từ 04/12/2023-08/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 18 (Từ 04/12/2023-08/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 39 TUẦN 18 (Từ 04/12/2023-08/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 9 (Từ 27/11/2023-01/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 17 (Từ 27/11/2023-01/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 39 TUẦN 17 (Từ 27/11/2023-01/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 11 (Từ 27/11/2023-01/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K19 TUẦN 17 (Từ 27/11/2023-01/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K18 TUẦN 17 (Từ 27/11/2023-01/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 8 (Từ 20/11/2023-24/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 16 (Từ 20/11/2023-24/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 39 TUẦN 16 (Từ 20/11/2023-24/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 10 (Từ 20/11/2023-24/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K19 TUẦN 16 (Từ 20/11/2023-24/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K18 TUẦN 16 (Từ 20/11/2023-24/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/11/2023)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn