THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu TRỰC TUYẾN hệ song bằng Khối 10 (Từ 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020) - TUẦN 1
Thời khóa biểu TRỰC TUYẾN hệ song bằng Khối 11, 12 (Từ 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020) - TUẦN 1
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 29(các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 29 - Khối 11, 12(Từ 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 29 - Khối 10 (Từ 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020)
Thời khóa biểu tuần 30-Khối Cao đẳng(Từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 28 - Khối 10 (Từ 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 28 - Khối 11,12 (Từ 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 26 - Khối 10 (Từ 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 26 - Khối 11,12 (Từ 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)
Thời khóa biểu tuần 29-Khối Cao đẳng(Từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 24 - Khối 10(Từ 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 24 - Khối 11,12 (Từ 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)
Hệ song bằng tuần 22, 23 - Nghỉ Tết Âm lịch (Từ 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 24(các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020
Thời khóa biểu tuần 25-Khối Cao đẳng(Từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 21 - Khối 10 (Từ 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 21 - Khối 11,12 (Từ 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 21(các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020
Thời khóa biểu tuần 22-Khối Cao đẳng(Từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 20 - Khối 10 (Từ 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 20 - Khối 11,12 (Từ 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 20(các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020
Thời khóa biểu tuần 21-Khối Cao đẳng(Từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 19 - Khối 11,12 (Từ 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 19 - Khối 10 (Từ 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37(các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020
Thời khóa biểu tuần 20-Khối Cao đẳng(Từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 18 - Khối 10 (Từ 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37(các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn