THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất khối 10 (TC K38) - Tuần từ 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 21 - Khối 11 (Tuần từ 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 21 - Khối 12 (Tuần từ 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 21 - Khối 10 (Tuần từ 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 21 (Từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 38 tuần 23 (Từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 37 tuần 23 (Từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 20 (Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 38 tuần 22 (Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 37 tuần 22 (Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 36 tuần 22 (Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021)
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất khối 10 (TC K38) - Tuần từ 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 20 - Khối 12 (Tuần từ 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 20 - Khối 11 (Tuần từ 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 20 - Khối 10 (Tuần từ 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021)
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2020-2021)
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất khối 10 (TC K38) - Tuần từ 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 19- Khối 12 (Tuần từ 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 19- Khối 11 (Tuần từ 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 19- Khối 10 (Tuần từ 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 19 (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 38 tuần 21 (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 37 tuần 21 (Từ ngày 11/11/2021 đến 15/11/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 36 tuần 21 (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất khối 10 (TC K38) - Tuần từ 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 18- Khối 12 (Tuần từ 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 18- Khối 11 (Tuần từ 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 18- Khối 10 (Tuần từ 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 18 (Từ ngày 04/01/2021 đến 09/01/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 37 tuần 20 (Từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn