CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Cơ khí - Hàn là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị có chức năng quản lý chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề về cơ khí, lắp đặt đường ống và nghề công nghệ ô tô.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên, giáo viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục - đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm:

a. Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ.

b. Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học.

c. Xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường.

d. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

e. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định hiện hành.

f. Lập kế hoạch đề xuất mua giáo trình, tài liệu đối với các chuyên ngành Khoa quản lý.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa.

2.6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác hội giảng cấp Bộ môn, Khoa, Trường và các cấp khác.

2.7. Tổ chức bồi dưỡng học sinh, sinh viên giỏi tham dự kỳ thi các cấp. Giúp đỡ và kèm cặp các học sinh yếu kém theo từng học phần do bộ môn thuộc Khoa đảm nhiệm giảng dạy.

2.8. Phối hợp với Phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra, thi hết môn, thi cuối học kỳ, thi kết thúc năm học, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh.

2.9. Phối hợp với Khoa Kỹ thuật đô thị, Khoa Xây dựng và Quản lý đô thị, Khoa Điện – Điện tử trong công tác đào tạo.

2.10. Phối kết hợp với các công ty, doanh nghiệp liên hệ địa điểm thực tập đúng chuyên môn cho học sinh, sinh viên thuộc Khoa quản lý; Phân công cán bộ giáo viên, giảng viên tham gia theo dõi và hướng dẫn học sinh, sinh viên trong quá trình thực tập.

2.11. Quản lý lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa phụ trách; Phối hợp với phòng Quản trị Đời sống lập kế hoạch bổ sung thiết bị, kế hoạch vật tư sử dụng trong quá trình đào tạo kỹ năng nghề về cơ khí, lắp đặt đường ống, xây gạch, trát và ốp lát; Phân công giáo viên, giảng viên đúng chuyên môn tham gia quản lý xưởng thực hành thuộc Khoa quản lý.

2.12. Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra tay nghề cho công nhân của các đơn vị và cá nhân khi được phân công.

2.13. Tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế phục vụ đào tạo và sản xuất.

2.14. Làm thống kê kết quả công tác tháng, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và kế hoạch của tháng tiếp theo; tổ chức bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

 

Ngày đăng: 13/10/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn