GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

    

 

2. Ban lãnh đạo công đoàn trường hiện nay:

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 26/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn