KẾ HOẠCH THI LẠI, HỌC LẠI
Lịch thi lại Khối CĐ Kỳ II- Đợt 1 năm học 2017-2018
Danh sách thi lại khối CĐ &TC học kỳ I- Năm học 2017-2018
Lịch thi lại Khối TC Kỳ I- Đợt 1 năm học 2017-2018
Lịch thi lại Khối CĐ Kỳ I- Đợt 1 năm học 2017-2018
Lịch thi lại kỳ 2 đợt 1- Năm học 2016-2017
Danh Sách thi lại khối CĐ K12
Danh Sách thi lại khối CĐ K13
Thời khóa biểu học lại tháng 8/2017
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K7
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K8
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K9 (Niên chế)
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K11 (Tín chỉ)
Danh sách học cải thiện các học phần khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học cải thiện các học phần khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học cải thiện các học phần khối CĐ K11 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K7
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K8
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K9 (Niên chế)
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K11 (Tín chỉ)
anh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K7
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K8
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K9 (Niên chế)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K11 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 2) Khối CĐ K7
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn