KẾ HOẠCH THI LẠI, HỌC LẠI
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K7
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K8
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K9 (Niên chế)
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học lại các học phần khối CĐ K11 (Tín chỉ)
Danh sách học cải thiện các học phần khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học cải thiện các học phần khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học cải thiện các học phần khối CĐ K11 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K7
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K8
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K9 (Niên chế)
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục thể chất khối CĐ K11 (Tín chỉ)
anh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K7
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K8
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K9 (Niên chế)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 1) Khối CĐ K11 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 2) Khối CĐ K7
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 2) Khối CĐ K8
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 2) Khối CĐ K9 (Niên chế)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 2) Khối CĐ K9 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 2) Khối CĐ K10 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 2) Khối CĐ K11 (Tín chỉ)
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 3) Khối CĐ K7
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 3) Khối CĐ K8
Danh sách học lại Giáo dục quốc phòng (Học phần 3) Khối CĐ K9 (Tín chỉ)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn