CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

 

- Tổ chức quá trình đào tạo;
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phục vụ đào tạo và sản xuất;
- Tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, hiệu chỉnh nội dung chương trình các môn học mà khoa đảm nhận. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như đăng ký làm thiết bị mô hình học cụ cho bài giảng để nâng cao chất lượng đào tạo;
- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp giúp đỡ học sinh yếu kém; 
- Phối hợp với các phòng khoa khác để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và quản lý;
- Xét khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, học sinh do khoa phụ trách.

 

 

 

Ngày đăng: 22/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn