TÀI LIỆU HỌC TẬP
KT_Thực hành kê khai thuế Xem
MC_Tiếng Anh - file nghe Xem
MC_Tiếng Anh - Trung cấp Xem
MC_Tiếng Anh - Cao đẳng Xem
MC_Chính trị - Cao đẳng Xem
MC_Chính trị - Trung cấp Xem
MC_Pháp luật - Trung cấp Xem
MC_Pháp luật - Cao đẳng Xem
MC_Giáo dục thể chất - Trung cấp Xem
MC_Giáo dục thể chất - Cao đẳng Xem
MC_Quốc phòng An ninh_Trung cấp Xem
MC_Quốc phòng An ninh_Cao đẳng Xem
MC_Tin học đại cương_Trung cấp Xem
MC_Tin học đại cương_Cao đẳng Xem
KT_Kế toán quản trị Xem
KT_Tài chính doanh nghiệp Xem
KT_Nguyên lý kế toán Xem
KT_Soạn thảo văn bản Xem
KT_Quản trị học Xem
KT_Pháp luật kinh tế Xem
KT_Kinh tế vi mô Xem
KT_Thực hành kế toán Xem
KT_Thực hành lập báo cáo tài chính Xem
KT_Kế toán tài chính công Xem
KT_Kế toán doanh nghiệp 2 Xem
KT_Kế toán doanh nghiệp 1 Xem
KT_Tin học ứng dụng trong kế toán Xem
KT_Kế toán thương mai - dịch vụ Xem
KT_Lý thuyết thống kê Xem
KT_Thuế Xem
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn