PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC PHÒNG QUẢN LÝ TB&XDCB (DỰ THẢO)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XDCT ĐÔ THỊ

             Phòng Quản lý TB&XDCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                            Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018

 

PHÂN CÔNG

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC PHÒNG QUẢN LÝ TB&XDCB

(Dự thảo)

 

I. Mục đích, yêu cầu

   - Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị;

  - Căn cứ Quyết đinh số        /QĐ-CDT ngày      tháng     năm 2016  của Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị;

  - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý thiết bị và Xây dựng cơ bản.

II. Nguyên tắc chung về phân công công việc

-         Phòng làm việc theo chế độ tham mưu giúp việc đối với BGH nhà trường, giải quyết và xử lý trực tiếp các công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Trường.

-         Trong phân công công việc, phải đảm bảo đúng người, đúng việc trên nguyên tắc phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn, một người được giao nhiều việc, một việc một người chịu trách nhiệm thực hiện, tránh chồng chéo, bỏ xót công việc

-         Quá trình thực hiện có

III.  Phân công công việc

1. Ông Dương Danh Sơn                      Trưởng phòng 

- Chịu trách nhiệm chung trước BGH nhà trường về toàn bộ hoạt động của phòng. Có trách nhiệm phân công, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tất cả các công việc của cán bộ, nhân viên thuộc phòng quản lý.

- Trực tiếp theo dõi, quản lý các dự án đầu tư phát triển.

- Tham mưu, đề xuất với nhà trường về sử dụng, quản lý, khai thác vận hành, cho thuê, điều chuyển, thanh lý và sửa chữa chống xuống cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc thiết bị với hiệu quả cao nhất.

- Tổ chức đánh giá chất lượng công việc, xếp loại, bình xét viên chức thuộc Phòng quản lý.

- Kiểm tra các dự toán và ký trước khi trình BGH xem xét và phê duyệt.

- Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ, báo cáo tháng, giải quyết các công tác liên quan với các đơn vị trong Trường.

- Điều hành trực tiếp và quản lý nhân sự tổ điện nước và các công tác quản lý các hạng mục công trình xây dựng. (Hân, Hòa, Dũng, Thạch, Cường)

- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của nhà trường. 

2. Ông Ngô Văn Thảo                          Phó trưởng phòng

            - Trưởng phòng giao phụ trách quản lý công tác môi trường, khuôn viên vườn hoa và cây xanh, giảng đường và ký túc xá và nhân sự liên quan (Hoa, Hồng, Quai, Át, Tuất, Lý)

- Trực tiếp lập kế hoạch, mua sắm, theo dõi cấp phát, quản lý sử dụng vật tư phục vụ cho toàn bộ nhu cầu của trường. Đảm bảo tiến độ, số lượng, chất lượng và chủng loại vật tư phục vụ giảng dạy, học tập và các hoạt động khác.

            - Đề xuất, kiến nghị với nhà trường về thanh lý, điều chuyển các loại vật tư (nếu có nhu cầu). Có trách nhiệm báo cáo với nhà trường về hiệu quả sử dụng vật tư của các bộ phận khi có yêu cầu.

            - Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

3. Ông Nguyễn Công Đức                    Phó trưởng phòng

            - Trưởng phòng giao phụ trách quản lý toàn bộ trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động chung toàn trường, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phòng cháy chữa cháy và các nhân sự (Hiền, Khoản).

- Quản lý các trang thiết bị, máy móc trong trường, các xưởng về số lượng, chất lượng, tiềm năng máy và thiết bị... Đảm bảo chất lượng máy móc phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy và học tập, cũng như các yêu cầu khác; lập kế hoạch và thực hiện mua sắm mới, sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên, điều chuyển và định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc.

            - Kiểm tra, đề xuất, kiến nghị với nhà trường về việc thanh lý, điều chuyển các loại máy móc, thiết bị giữa các bộ phận trong trường. Để sử dụng có hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

4. Ông Phạm Văn Hân                     Nhân viên phụ trách cơ sở vật chất, xây dựng

            - Kiểm tra, theo dõi, quản lý, vận hành toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng, đất đai.

- Quản lý, theo dõi hợp đồng thuê cơ sở vật chất, tổng hợp số liệu hàng tháng.

            - Lập kế hoạch, thiết kế, lập dự toán, giám sát kỹ thuật và triển khai các công việc sửa chữa, cải tạo chống xuống cấp các công trình xây dựng.

            - Đôn đốc, kiểm tra các cán bộ vận hành điện nước xử lý, khắc phục kịp thời khi có yêu cầu đột xuất và sự cố xảy ra.

            - Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

5. Ông Thang Trọng Dũng                  Tổ trưởng tổ điện, nước

            - Quản lý tổ điện nước.

- Quản lý hệ thống cấp điện, mạng cấp thoát nước ngoài nhà, hệ thống đèn chiếu sáng nội bộ.

            - Quản lý, bảo dưỡng, vận hành toàn bộ thiết bị âm thanh.

- Theo dõi, thu thập số liệu, lập biểu tổng hợp các hộ sử dụng điện, nước.

- Sửa chữa, thay thế hệ thống điện nước thường xuyên và định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

6. Ông Phạm Huy Thạch                    Nhân viên vận hành điện, nước

- Quản lý hệ thống đèn vườn hoa, điện nước toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng.

- Sửa chữa, thay thế hệ thống điện nước thường xuyên và định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

7. Nguyễn Mạnh Cường                     Nhân viên vận hành điện, nước

          - Quản lý trạm biến thế, máy phát điện, xe nâng thang, đài phun nước, máy công cụ (máy cắt cỏ).

- Sửa chữa, thay thế hệ thống điện nước thường xuyên và định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

8. Ông Nguyễn Văn Hòa                   Nhân viên vận hành CTXD

- Quản lý các cây cung cấp nước uống, các hộp nước rửa tay.

- Duy tu, sửa chữa, thay thế hè, đường và các hạng mục công trình xây dựng.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

 

9. Ông Vũ Văn Khoản                     Nhân viên phụ trách thiết bị

- Quản lý phòng máy tính, toàn bộ các máy văn phòng, máy tính do các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm sử dụng, máy điều hòa không khí, trang thiết bị PCCC và các trang bị bàn ghế, bảng...

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

10. Ông Đàm Trung Hiền                 Nhân viên phụ trách thiết bị

            - Quản lý trang thiết bị ký túc xá, nhà khách.

- Quản lý các biển báo, biển chỉ dẫn.

- Trực tiếp sửa chữa các công việc liên quan đến: kính, khóa và các công việc đồ gỗ.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

11. Bà Nguyễn Thị Lý                          Nhân viên ph trách KTX, nhà khách

- Quản lý, bố trí , sắp xếp người ở và các dụng cụ thuộc ký túc xá, nhà khách, hội trường 101.

- Tổng hợp kinh phí thuê mướn ở KTX hàng tháng.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

12. Các cá nhân hợp đồng công việc (Tổ vệ sinh môi trường và chăm sóc cây, vườn hoa khuôn viên). Theo hợp đồng lao động và công việc cụ thể thực hiện./.

Ghi chú:

         Trong quá trình thực hiện phân công công tác trên đây, sẽ có sự điều chỉnh để công việc đạt hiệu quả và phù hợp nhất./.

 

 

 

           Nơi nhận:                                                        Trưởng phòng Quản lý TB&XDCB

- BGH (để báo cáo);

- Phòng Tổ chức -Hành chính (để theo dõi);

- Các phòng, khoa, ban (để phối hợp thực hiện);

- Các cá nhân (để thực hiện);

- Lưu;                                                                                                                  

 

Ngày đăng: 06/04/2018
Thông tin liên quan
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG MÁY VI TÍNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn