GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lich sử phát triển:

 

Phòng Tổ chức – Hành chính hình thành và phát triển gắn với lịch sử của Nhà trường qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1976 đến 1984: Theo Quyết định số 819/BXD-TC ngày 17/02/1976 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Trường Giáo viên dạy nghề xây dựng, Trường gồm có Phòng Hành chính – Quản trị (Ông Nguyễn Hữu Nhật làm trưởng Phòng) và Phòng Tổ chức nhân sự (Ông Nguyễn Việt Bắc làm Trưởng phòng).

Giai đoạn 1985 đến 1997: Từ năm 1985 đến năm 1992, Phòng Tổ chức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Hành chính – Quản trị và Phòng Tổ chức nhân sự. Từ năm 1993 đến năm 1994, Phòng Tổ chức - Hành chính được đổi tên là phòng Tổng hợp do ông Nguyễn Như Bình làm Trưởng phòng và ông Nguyễn Hữu Nhật làm Phó trưởng phòng.

Từ tháng 12/1994 – Phòng Tổng hợp do ông Nguyễn Hữu Nhật làm Trưởng phòng.

Giai đoạn 1998 đến 2004: Phòng Tổng hợp đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành Chính do ông Nguyễn Hữu Nhật làm Trưởng phòng. Tháng 12/2000, ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Giai đoạn từ 2004 đến 2012: Từ tháng 2/2004 đến tháng 3/2005, Phòng Tổ chức - Hành chính do ông Nguyễn Hữu Nhật làm Trưởng phòng, ông Nguyễn Đức Dũng làm Phó Trưởng phòng.

Từ tháng 4/2005, phòng Tổ chức - Hành chính do ông Nguyễn Văn Khải làm Trưởng phòng. Ông Nguyễn Đức Dũng – được bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Tháng 01/2011, bà Nguyễn Thị Hồng Huyên được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

Giai đoạn từ 2012 đến nay:

Từ tháng 8/2012, ông Trần Tuấn Long được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thay cho ông Nguyễn Văn Khải về nghỉ hưu theo chế độ; Phó Trưởng phòng là ông Nguyễn Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng Huyên.

Từ tháng 9/2015 đến 12/2017, ông Đào Việt Hà được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính, Phó Trưởng phòng là ông Nguyễn Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng Huyên.

Từ tháng 1/2018, ông Hoàng Quốc Liêm được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính, Phó Trưởng phòng là ông Nguyễn Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng Huyên.

Từ Tháng 3/2018 ông Vũ Ngọc Khuê được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thay cho ông Nguyễn Đức  Dũng về nghỉ hưu theo chế độ.

2. Lãnh đạo phòng hiện nay:

 

 

3. Đội ngũ CBCNV phòng:

 

 

 

Tập thể cán bộ công nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

 

- Tổng số CBCNV phòng là: 14 người

- Phòng gồm có 2  Bộ phận: Bộ phận Tổ chức, bộ phận Hành Chính 

- Trình độ:

+ Thạc sĩ: 03 người

+ Đại học, cao đẳng: 05 người

+ Trung cấp và trình độ khác: 06 người

 

 

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

 

4.1 Chức năng: 

   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: tổ chức và cán bộ; Hành chính-tổng hợp. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. 

 

4.2. Nhiệm vụ:

- Lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường;

Lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất: sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường;

Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng đề án phát triển nhà trường;

Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển;

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu nhà giáo, chức danh GS, PGS trong trường;

Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường;

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục cho cán bộ, công chức đi nước ngoài;

Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, công chức chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm;

Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ tự tạo của trường;

Theo dõi việc thực hiện các dự án hợp tác của trường;

Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần, tháng; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác;

- Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu;

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường;

Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường;

Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; quản lý con dấu; văn thư, lưu trữ, tổ chức in ấn phục vụ cho các hoạt động của trường. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức; cấp giấy xác nhận cho sinh viên bổ túc hồ sơ NVQS; sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng;

Điều phối sử dụng các phòng họp trong trường. Phục vụ nước uống và vệ sinh phòng họp Ban Giám hiệu, một số phòng làm việc của Ban Giám hiệu. Phối hợp phục vụ nước uống các phòng họp khác;

Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường;

Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà trường;

Biên tập trang thông tin (website) của phòng Tổ chức – Hành Chính và là thành viên ban biên tập, cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường;

Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường;

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao

 

5. Những thành tích đã đạt được:

- Ba Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng (2007-2008; 2009-2010; 2013-2014).

- Tập thể Lao động Xuất sắc: liên tục 10 năm, từ năm 2005 đến nay.

 

 

Ngày đăng: 23/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn