ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NN - CẤP BỘ

 

 

Năm 2016: Tổng số 4 đề tài và 01 dự án SNKT:

 

 

 

 

Năm 2015: Tổng số 3 đề tài NCKH:

 

 

 

Năm 2014: 01 dự án SNKT:

 

 

Năm 2013: Tổng số 4 đề tài và 01 dự án SNKT:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/04/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (04).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (04). 3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (04).3.877.0034
Fax: (04).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn