TRƯỜNG CĐ XDCT ĐÔ THỊ

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Ngành đào tạo:…….

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

1. Tên học phần: Những nguyên lư cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

2. Số tín chỉ: 3 (lư thuyết, tự học)

3. Tŕnh độ: Dùng cho sinh viên cao đẳng chính quy

4. Phân bố thời gian:

- Lên lớp Lư thuyết:     45 tiết (3 tiết/tuần)

- Tự học:                        90 giờ

5. Điều kiện tiên quyết:

Những nguyên lư cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 là môn học đầu tiên của chương tŕnh các môn Lư luận chính trị trong trường cao đẳng

- Môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

- Môn học song hành: không

6. Mục tiêu học phần:

6.1. Về kiến thức:

Trong phạm vi lư luận kinh tế chính trị đó là học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền Nhà nước. Trong phạm vi CNXH khoa học, đó là những nguyên lư khoa học của CN Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tiến tŕnh cách mạng XHCN, những vấn đề có tính quy luật của quá tŕnh h́nh thành, phát triển h́nh thái KT - XH CSCN và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá tŕnh thực hiện sứ mệnh lịch sử của ḿnh

6.2. Về kỹ năng:

Những kiến thức căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về bản chất của nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản, giá trị lịch sử của nó; lý luận về chủ nghĩa xã hội và tính tất yếu của sự ra đồi hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa.

6.3. Về thái độ::

+ Sinh viên yêu thích, coi trọng và hứng thú học phần Những nguyên lư cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

+ Xây dựng niềm tin, vào tính tất thắng của chủ nghĩa xã hội và tin tưởng vào con đường cách mạng của nước ta hiện nay, xác định vai trò của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

7. Mô tả tóm tắt học phần:

Phần thứ hai – Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

- Chương 4: Học thuyết giá trị

- Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

- Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước 

Phần thứ ba - Lư luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xă hội

- Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

- Chương 8: Những vấn đề chính trị - xă hội có tính quy luật trong tiến tŕnh cách mạng xã hội chủ nghĩa

- Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương tŕnh môn học được cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương tŕnh bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lư luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xă hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xă hội hiện thực và triển vọng.

8. Bộ môn phụ trách: : Những nguyên lư cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp:

+ Đối với tín chỉ học phần lư thuyết: Sinh viên dự lớp tối thiểu 80% số tiết học trên lớp

- Có đủ 1 bài thi giữa kỳ.

- Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.

10. Tài liệu học tập:

10.1.Tài liệu chính:

1. Bộ Giáo dục & đào tạo, Giáo tŕnh Những nguyên lư cơ bản của chủ  nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

2. Chương tŕnh môn học Những nguyên lư cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

10.2.Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục & đào tạo, Giáo tŕnh Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội

2. Bộ Giáo dục & đào tạo, Giáo tŕnh kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

11.1.Tiêu chí đánh giá:

- Điểm thứ 1: 10%  đánh giá nhận thức và thái độ tham gia học tập.

- Điểm thứ 2: 10% đánh giá mức độ chuyên cần.

- Điểm thứ 3: 30%  bài tập kiểm tra học phần + Bài tập lớn (Nếu có)

- Điểm thứ 4: 50%  bài thi hết môn.

11.2.Cách tính điểm:

- Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học lư thuyết trên lớp không được dự thi kết thúc học phần lần đầu.

- Các cột điển thành phần lấy đến một chữ số thập phân

12. Thang điểm: 10

13. Nội dung chi tiết học phần:

Tuần

Nội dung giảng dạy

Lư thuyết (tiết)

BTL (tiết)

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của SV

1

Phần thứ hai - Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất TBCN

Chương 4: Học thuyết giá trị

1.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

1.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

1.1.2.Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

1.2. Hàng hóa

1.2.1. Hàng hóa và hai thuộc tính hàng hóa

1.2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

1.2.3. Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

3

 

Phần thứ hai

Chương 4 (mục 1.1; 1.2) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

2

1.3. Tiền tệ

1.3.1. Lịch sử phát triển của h́nh thái giá trị và bản chất của tiền tệ

1.3.2. Chức năng của tiền tệ

1.4. Quy luật giá trị

1.4.1. Nội dung của quy luật giá trị

1.4.2.Tác động của quy luật giá trị

1.5. Thảo luận:

3

 

Chương 4 (phần 1.3) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

3

Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

2.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản

2.1.1. Công thức chung của tư bản

2.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

2.1.3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

3

 

Chương 5 (mục 2.1) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

4

2.2. Sự sản xuất giá trị thặng dư

2.2.1. Sự thống nhất giữa quá tŕnh sản xuất ra giá trị sử dụng và quá tŕnh sản xuất ra giá trị thặng dư

2.2.2. Khái niệm t­ư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến

2.2.3. Tuần hoàn và chu chuyển của t­ư bản. T­ư bản cố định và t­ư bản l­ưu động

2.2.4. Tỷ suất giá trị thặng d­ư và khối l­ượng giá trị thặng d­ư

2.2.5. Hai phư­ơng pháp sản xuất ra giá trị thặng dư­ và giá trị thặng d­ư siêu ngạch

2.2.6. Sản xuất ra giá trị thặng dư­ – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa t­ư bản

3

 

Chương 5 (mục 2.2) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

5

2.3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư­ thành tư­ bản – tích  lũy tư­ bản

2.3.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư­ bản

2.3.2. Tích tụ và tập trung t­ư bản

2.3.3. Cấu tạo hữu cơ của t­ư bản

2.4. Các h́nh thái biểu hiện của t­ư bản và giá trị thặng d­ư

2.4.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

3

 

Chương 5 (mục 2.3) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

 

6

2.4.2. Lợi nhuận b́nh quân và giá cả sản xuất

2.4.3. Sự phân chia giá trị thặng d­ư giữa các tập đoàn t­ư bản

2.5. Thảo luận

3

 

Chương 5 (mục 2.4; 2.5) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

7

Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước 

3.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền

3.1.1. B­ước chuyển từ chủ nghĩa t­ư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa t­ư bản độc quyền

3.1.2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa t­ư bản độc quyền

3.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng d­ư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền

3

 

Chương 6 (mục 3.1) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

8

3.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

3.2.1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa t­ư bản độc quyền nhà nư­ớc

3.2.2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nư­ớc

3

 

Chương 6 (mục 3.2) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

9

3.3. Đánh giá chung về vai tṛ và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư­ bản

3.3.1. Vai tṛ của chủ nghĩa tư­ bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xă hội

3.3.2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa t­ư bản

3.4. Thảo luận

3

 

Chương 6 (mục 3.3) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

10

Phần thứ ba - Lư luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa xă hội

Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

4.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

4.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó

4.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

4.1.3. Vai tṛ của Đảng Cộng sản trong quá tŕnh thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

3

 

Phần thứ ba

Chương 7 (mục 4.1) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

11

4.2. Cách mạng xă hội chủ nghĩa

4.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

4.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xă hội chủ nghĩa

4.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xă hội chủ nghĩa

4.3. H́nh thái Kinh tế - xă hội cộng sản chủ nghĩa

4.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời h́nh thái kinh tế-xă hội cộng sản chủ nghĩa

4.3.2. Các giai đoạn phát triển của h́nh thái kinh tế-xă hội cộng sản chủ nghĩa

4.4. Thảo luận

3

 

Chương 7 (mục 4.2; 4.3) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

12

Chương 8: Những vấn đề chính trị - xă hội có tính quy luật trong tiến tŕnh Cách mạng xã hội chủ nghĩa

5.1. Xây dựng nền dân chủ xă hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

5.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

5.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

5.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

5.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

5.2.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xă hội chủ nghĩa

3

 

Chương 8 (mục 5.1; 5.2) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

13

5.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo

5.3.1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc

5.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo

5.4. Thảo luận

3

 

 

Chương 8 (mục 5.3; 5.4) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

14

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

6.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực

6.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô h́nh chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

6.1.2. Sự ra đời của hệ thống các nước xă hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

6.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô h́nh chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó

6.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô h́nh chủ nghĩa xă hội Xô Viết

 

3

 

Chương 9 (mục 6.1; 6.2) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

15

6.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô h́nh chủ nghĩa xă hội Xô Viết

6.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội

6.3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xă hội loài người

6.3.2. Chủ nghĩa xă hội – tương lai của xă hội loài người

6.4. Thảo luận

3

 

Chương 9 (mục 6.2; 6.3’) Tham khảo giáo tŕnh (1)

- Chuẩn bị và đọc trước: Nội dung bài học trong giáo tŕnh.

- Đọc lại phần kiến thức đă học

- Chuẩn bị nội dung thảo luận

 

14.Ôn và thi kết thúc học phần:

14.1.Ôn thi kết thúc học phần: 05.ngày.

14.2.H́nh thức thi kết thúc học phần: Tự luận