KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Học bổng Khóa 12 học kỳ II năm học 2015 - 2016 (23/11/2016) Chi tiết
Học bổng Khóa 11 học kỳ II năm học 2015 - 2016 (23/11/2016) Chi tiết
Học bổng Khóa 10 học kỳ II năm học 2015 - 2016 (22/11/2016) Chi tiết
Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV năm học 2016 - 2017 (26/10/2016) Chi tiết
Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ chính quy năm học 2016 - 2017 (12/04/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn