Index
Index
 

   Tiếng Anh

      Tiếng Pháp

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

1. Lịch sử phát triển: Phòng đào tạo là đơn vị chức năng có vai trò quan trọng trong một cơ sở giáo dục, đào tạo; do đó, cùng với sự phát triển của nhà trường, phòng Đào tạo cũng có những bước phát triển tương xứng với vai trò, vị trí và chức năng của một đơn vị quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo.

 

2. Đội ngũ: 10 cán bộ, nhân viên.
- Trưởng phòng: Ths. Bùi Việt Thái

- Thư ký giáo vụ: 01
- Thống kê giáo vụ: 02
- Thư viện:03

- Chuyên viên: 03

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:
- Giúp Hiệu trưởng quản lý tổ chức triển khai thực hiện các loại hình đào tạo trong và ngoài Trường.
- Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, quản lý chất lượng giảng dạy học tập theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo cho các ngành học, bậc học trong Trường của hệ dài hạn, ngắn hạn, tập trung, tại chức đại học liên kết trên cơ sở được phê duyệt, tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch, chương trình, tiến độ (lịch trình) các môn học và toàn khoá học.
- Thực hiện các công việc giáo vụ: Lập các bảng, biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành thực tập, đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, theo dõi tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo.
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế về học tập, giảng dạy, thi kiểm tra trong toàn Trường.
- Đề xuất giúp Hiệu trưởng về các mặt: Xây dựng cơ sở vật chất cho đào tạo, kết hợp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giảng dạy, quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy theo đề nghị của Khoa, Ban, Bộ môn và phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc công nhận giáo viên hoàn thành thời gian tập sự và xem xét tuyển dụng giảng viên, giáo viên.
- Phối hợp với phòng Công tác  học sinh trong công tác quản lý học sinh.

 

4. Liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường CĐ xây dựng công trình đô thị (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

- Điện thoại: (04) 3878 0401; Fax: (04) 3827 1305

- Email: pdt@cuwc.edu.vn hoặc cdxdctdothi@vnn.vn

 

 

TT Họ và tên Trình độ Chức vụ Điện thoại Email
1 Bùi Việt Thái Thạc sĩ Trưởng phòng  
2 Nguyễn Tuấn Anh Thạc sĩ Phó trưởng phòng    
3 Đào Thị Thùy Cử nhân Thống kê giáo vụ    
4          
5          
6