ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

ĐOÀN TR­ƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ

Yên Th­ường, ngày 16  tháng 12 năm 2011

                         Số: 16/ QĐ-ĐTN

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan

Chi đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trư­ờng Cao đẳng XDCT đô thị,

nhiệm kỳ 2011 – 2013.

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn và h­ướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Căn cứ biên bản Đại hội và kết quả bầu cử Ban Chấp hành, các chức danh Bí th­ư, Phó Bí thư­ Chi đoàn cơ quan trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tr­ường Cao đẳng XDCT đô thị nhiệm kỳ 2011 – 2013.

- Theo đề nghị của Văn pḥng Đoàn Trư­ờng.

         

BAN TH­ỜNG VỤ ĐOÀN TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG XDCT ĐÔ THỊ

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công nhận Ban Chấp hành, các chức danh Bí th­ư và Phó Bí th­ư Chi đoàn cơ quan trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tr­ường Cao đẳng XDCT đô thị nhiệm kỳ 2011 – 2013 gồm các đồng chí có tên sau:

 

1.

Đồng chí Đoàn Anh Vũ

Chức vụ

Bí th­ư

2.

Đồng chí Nguyễn Thế Huệ

Chức vụ

Phó Bí th­ư

3.

Đồng chí Ngô Xuân Dũng

Chức vụ

Ủy viên Ban chấp hành

4.

Đồng chí Phạm Thị Huyền Trang

Chức vụ

Ủy viên Ban chấp hành

5.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung

Chức vụ

Ủy viên Ban chấp hành

 

Điều 2. Văn pḥng Đoàn thanh niên, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan và các đồng chí có tên trên căn cứ Quyết định thi hành./.

         

Nơi nhận:                                            

- Nh­ư điều 2

- L­uư VP Đoàn tr­ường.                                                                        

 

 

TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Bí th­ư

 

 

 

Nguyễn Công Đức